Perbandingan Darat dan Laut di Dalam Al-Quran

>> Sunday, April 4, 2010

Sebuah Kitab yg mengaku dari ALLAH
Harus berani dihadapkan dengan segala macam soalan, segala zaman, segala segi, segala sisi, dari sudut manapun & harus sepanjang zaman.

Dari segi Sastra, matematika, astronomi, sains, tata negara, muamalat, ekonomi, Kode-kode angka, jumlah surah, jumlah ayat, jumlah kalimat, jumlah huruf, segala ilmu, segala abad, sejak penciptaan alam semesta, masa lalu, masa kini, masa depan, sehingga masa kiamat & kehidupan setelah kiamat sekalipun

Dan zaman ini ialah zaman ilmu pengetahuan, apakah Qur'an dapat mengikuti perkembangan zaman???

Ilmu pengetahuan modern kini membuktikan bhw air meliputi 71,111% wilayah bumi, dan daratan menutupi 28,8889%.

Dalam Qur'an disebutkan kata "DARAT" sebanyak 13 ayat, dan kata "LAUT" ialah 32 ayat.

Mari kita tengok baik baik:

Darat=13 ayat
Laut=32 ayat
Jumlah= 45 ayat

Percentage DARAT:
= 13/45
=28.888888889%

Percentage LAUT
= 32/45
=71.111111111%

Jadi
Pendapat Qur'an, Darat = 28.889%, Laut=71.111%
Bukti Ilmiah Nyata, Darat=28.889%, Laut=71.111%

Maka mengapa mereka tak juga beriman?
Mengapa mereka masih memfitnah Rasulullah Muhammad SAW yg mengarang Qur'anul Kariim ini??? Apakah mereka tidak memperhatikan?

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. QS. 4 An-Nisaa':82

Allah menyatakan jika bukti kebenaran Qur'an itu ada pada seluruh alam dan termasuk diri kita sendiri.

Qs. 41 Fushshilat:53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?

Sekarang, mari kita lihat lagi mukjizat lainnya masih soalan angka.

SHALAT, disebutkan 5 x
BULAN, disebutkan 12 x
HARI, disebutkan 365 x
Apakah ini kebetulan?

Bagaimana dengan keseimbangan jumlah kata dibawah ini:

1. Dunia disebutkan 115 kali. Akhirat disebutkan 115 kali.
2. Malaikat 88 kali, syaitan 88 kali.
3. Kehidupan 145 kali, kematian 145 kali.
4. Kebaikan/manfaat 50 kali, jahat 50 kali.
5. Orang2 50 kali, nabi 50 kali.
6. Iblis(raja syaitan) 11 kali, menyelamatkan diri dari iblis 11 kali.
7. Musibah (bencana) 75 kali, syukur 75 kali.
8. Shodaqoh 75 kali, kepuasan 75 kali.
9. Orang2 yg tersesat 17 kali, syuhada 17 kali.
10. Muslimin 41 kali, jihad 41 kali.
11. Emas 8 kali, kehidupan yg mudah 8 kali.
12. Sihir 60 kali, fitnah 60 kali.
13. Zakat 32 kali, barokah 32 kali.
14. Pikiran 39 kali, cahaya 39 kali.
15. Lidah 25 kali, khotbah 25 kali.
16. Harapan 8 kali, ketakutan/kecemasan 8 kali.
17. Berbicara di depan publik 18 kali, pempublikasian 18 kali.
18. Penderitaan 114 kali, kesabaran 114 kali.
19. Muhammad 4 kali, syari'ah (ajaran rasululloh saw) 4 kali.
20. Laki2 24 kali, wanita 24 kali.

Apakah ini kebetulan pulak?
Apakah ini karangan dari Rasullullah Muhammad SAW yg tak dapat menulis & dari zaman 1400 tahun lalu?

Sekarang, mari kita tengok, macam mana Alkitab Christian berbicara soalan LUAS LAUT.

1 Raja 7:26 Tebal "laut" itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. "Laut" itu dapat memuat DUA RIBU bat air.

2 Tawarikh 4:5 Tebal "laut" itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. "Laut" itu dapat memuat TIGA RIBU bat air.

... Mana yg betul? 2000.... atau... 3000?
Jika kesalahan ini terjadi pada buku manusia tak da soal
Tapi kesalahan ini pada Kitab "SUCI", FIRMAN ALLAH, mana boleh???

Mungkinkah ALLAH keliru berfirman?
ALLAH yg salah atau alkitab christian yg tak suci lagi???

Perlu diketahui jika zaman lalu belum mengenal angka, jadi "2000" ditulis "DUA RIBU"

Sekarang mari kita tengok lagi kat alkitab christian, masih soalan ANGKA-ANGKA... sikit sahaja, tak perlu banyak.

Mana yg betul? 1700 atau 7000?

2 Samuel 8:4 Daud menawan dari padanya SERIBU TUJUH RATUS orang pasukan berkuda dan dua puluh ribu orang pasukan berjalan kaki, lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan seratus ekor kuda kereta.

1 Tawarikh 18:4 Daud merebut dari padanya seribu kereta, TUJUH RIBU orang pasukan berkuda dan dua puluh ribu orang pasukan berjalan kaki, lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan seratus ekor kuda kereta.

Selisih 5300 orang?
Apakah Tuhan keliru berhitung?

Mana yg betul, 33 atau 34?
Kejadian 46:8 Inilah nama-nama bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben.
46:9 Anak-anak Ruben ialah Henokh, Palu, Hezron dan Karmi.
46:10 Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakhin dan Zohar serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan.
46:11 Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat dan Merari.
46:12 Anak-anak Yehuda ialah Er, Onan, Syela, Peres dan Zerah; tetapi Er dan Onan mati di tanah Kanaan; dan anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul.
46:13 Anak-anak Isakhar ialah Tola, Pua, Ayub dan Simron.
46:14 Anak-anak Zebulon ialah Sered, Elon dan Yahleel.
46:15 Itulah keturunan Lea, yang melahirkan bagi Yakub di Padan-Aram anak-anak lelaki serta Dina juga, anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya, laki-laki dan perempuan, berjumlah TIGA PULUH TIGA jiwa.

Jika kita hitung semua berjumlah 34, tapi mengapa di akhir ayat cuma ditulis 33 orang?

Ada paderi gereja mencoba menjelaskan jika DINA itu anak perempuan & tak masuk hitungan sebagai anak.... tapi jawaban paderi itu tak betul kerana di akhir ayat tertulis SELURUHNYA, LAKI-LAKI & PEREMPUAN!

Mungkinkah ALLAH keliru 1 angka?
Bagaimana jika ada 1 orang yg harusnya masok surga tapi keliru ke neraka?
Ini tidak mungkin, ALLAH tak salah, tapi Alkitab christian lah yg tak suci lagi

Mana yg betul, 29 atau 35 ?

Yosua 15:20. Inilah milik pusaka suku bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka.
15:21 Kota-kota suku bani Yehuda yang paling ujung, dekat batas tanah Edom di Tanah Negeb, ialah Kabzeel, Eder, Yagur,
15:22 Kina, Dimona, Adada,
15:23 Kedesh, Hazor, Yitnan,
15:24 Zif, Telem, Bealot,
15:25 Hazor-Hadata, Keriot-Hezron, itulah Hazor;
15:26 Amam, Sema, Molada,
15:27 Hazar-Gada, Hesmon, Bet-Pelet,
15:28 Hazar-Sual, Bersyeba dan segala anak kotanya,
15:29 Baala, Iyim, Ezem,
15:30 Eltolad, Kesil, Horma,
15:31 Ziklag, Madmana, Sansana,
15:32 Lebaot, Silhim, Ain dan Rimon; seluruhnya dua puluh sembilan kota dengan desa-desanya.

Jika kita hitung satu persatu kota-kota diatas, maka jumlahnya ialah 35 kota, tapi mengapa pada akhir ayat ditulis cuma 29 kota sahaja?

Kehilangan 1 meter tanah sahaja kita akan marah sangat, apalagi kehilangan 6 kota?
Apakah ALLAH tak dapat berhitung?
Tak mungkin, Alkitab Christian lah yg tak suci lagi.
Salah satu ayat itu pasti salah.

Ingat, yg dinamakan kitab suci dari ALLAH itu harus betul segala seginya, sampai titik & koma harus mempunyai makna, bahkan jumlah kata, jumlah huruf, jumlah kalimat, jumlah surat harus mempunyai makna. Bukan sekedar tulis sahaja, keliru pulak. bandingkan dengan Qur'an!

Padahal, dalam King James version Tahun 1811 (bukan 1911), ayat ini lagi teruk kerana jumlah kotanya ialah 39, bukan 35! tapi di akhir ayat tetap menulis 29 kota. Ini yg kena diperhatikan, mereka mencoba menutupi kesalahan ini pelan pelan. Mungkin Alkitab Christian tahun 2100 akan menjadi 31 kota... macam ayat BABI ditukar menjadi BABI HUTAN.

Dan mungkin tahun 2200 Jumlah kotanya menjadi 29, lalu mereka para kufar berteriak: "Tak ada kesalahan sesikit apapun dalam alkitab!"

Mari kita lanjutkan kajian ni, Mana yg betul, 14 atau 15?

Yosua 15:33 Di Daerah Bukit: Esytaol, Zora, Asna,
15:34 Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam,
15:35 Yarmut, Adulam, Sokho, Azeka,
15:36 Saaraim, Aditaim, Gedera dan Gederotaim; empat belas kota dengan desa-desanya.

Ini lagi mudah kerana angkanya cuma 15 sahaja, anak kecil play group pun boleh menghitungnya.

Jika kita hitung jumlah kotanya akan dijumpai 15 kota, tapi mengapa pada akhir ayat tertulis cuma 14 kota sahaja?

Jika anda kehilangan tanah 10 meter sahaja akan marah besar, apalagi ini 1 kota!

Sekarang soalan "Cerita" kenaikan Isa selepas disalib.
Mana yg betul? Selepas 1 hari, selepas 8 hari atau selepas 40 hari???

Dalam Lukas 24:1-51 & Markus 16:9-19 menulis selepas 1 hari
Dalam Yohanes 20:26 menulis selepas 8 hari
Dalam Kisah Rasul 1:2-3 & 9 menulis selepas 40 hari

Mana yg betul? Belum lagi soalan keliru berhitung antara 1 keledai & 2 keledai dalam posting beberapa hari lepas. Mungkinkah ALLAH yg berfirman keliru berhitung sehingga angka 2 sahaja???

Inilah apa yg dikatakan Qur'an tentang kitab "Suci" lain:

QS. 4 An-Nisaa':82 Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

Ini bermakna kitab lain tidak murni dari ALLAH kerana banyak pertentangan didalamnya.

Qs.2 Baqarah:79. Maka kecelakaan yAng besarlah bagi orang-orang yang menulis Al Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya; "Ini dari Allah", untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang mereka kerjakan.

Kembali ke tajuk percentage Darat & Laut dalam Qur'an...
Meski Rasulullah mempunyai 300 lebih mukjizat seperti Nabi-nabi terdahulu, Tapi Qur'an ialah Mukjizat Rasulullah Muhammad SAW yg terbesar.

0 comments:

Related Posts with Thumbnails

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP